Det er fullt mulig å adoptere fra Pakistan, selv om det ikke finnes noen norske organisasjoner som har rett til å drive adopsjonsformidling fra Pakistan. Prosessen kan imidlertid være lang og omfattende.

Hvis du ønsker å adoptere et barn fra Pakistan, som du har en tilknytning til, må følgende vilkår være oppfylt:
  1.  Minst én av søkerne har en spesiell tilknytning til det landet der barnet har sitt vanlige bosted
  2.  Minst én av søkerne har en nær personlig tilknytning til barnet eller barnets nære familie, og kontakten er etablert uten adopsjonshensikt
  3.  Barnet mangler trygghet og faste omsorgspersoner i det landet der barnet har sitt vanlige bosted
  4.  Adopsjonen kan gjennomføres på en forsvarlig måte.
Hvis du ikke har et bestemt barn du ønsker å adoptere, er lovens vilkår følgende:
  1.  Minst én av søkerne har en spesiell tilknytning til det landet der barnet har sitt vanlige bosted
  2.  Ingen norsk adopsjonsorganisasjon har formidlingstillatelse i det landet der barnet har sitt vanlige bosted
  3.  Adopsjonen kan gjennomføres på en forsvarlig måte.
Nærmere om vilkårene som må være oppfylt

I begge tilfeller er det krav om at man må få forhåndssamtykke. Det innebærer at du må være en god omsorgsperson for barn og at du må ha et ønske om å oppfostre det barnet adopsjonen gjelder.

Kravet om tilknytning til landet (gjelder i begge tilfeller) er oppfylt hvis en av søkerne er pakistansk statsborger. Det samme gjelder hvis en av søkerne har vokst opp i Pakistan eller vært midlertidig bosatt der, eksempelvis grunnet arbeid.

Gjelder søknaden et navngitt barn, må minst én av søkerne ha en nær personlig tilknytning til barnet eller barnets nære familie. Med «barnets nære familie» siktes det først og fremst til barnets foreldre, søsken, besteforeldre, onkler eller tanter. Kontakten må være etablert uten tanke på adopsjon. I tillegg må barnet mangle trygghet og faste omsorgspersoner i Pakistan. Myndighetene i landet må derfor ha undersøkt mulighetene for å oppfostre barnet der, og konkludert med at det er best for barnet å bli adoptert til utlandet.

Prosessen er omfattende – oppsøk hjelp hos Bufetat, den norske utenriksstasjonen og advokat

Pakistan har ingen adopsjonslov og er heller ikke part i Haagkonvensjonen. «The Guardian and Wards Act» fra 1890 regulerer barns rettigheter i Pakistan. Dette gjør prosessen omfattende. Det anbefales at man oppretter kontakt med Bufetat og den norske utenriksstasjonen. I tillegg bør dere engasjere en advokat i Pakistan som kan bistå dere i møte med det pakistanske rettsvesen.

In Solidum Advokatfirma har kontorer i Lahore i Pakistan, og våre pakistanske kollegaer kan bistå i adopsjonssaker. Ta kontakt med oss på 21 09 02 02 for en uforpliktende samtale.