Akuttplassering av dine barn etter et akuttvedtak

Barnevernet kan i medhold av barnevernloven § 4-6 annet ledd fatte et akuttvedtak og akuttplassere barna utenfor hjemmet. Vilkåret er at det må foreligge en akutt fare for at barna blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet. Ordlyden i bestemmelsen legger opp til en høy terskel, og akuttvedtak kan kun fattes i de mest alvorlige sakene. Eksempelvis kan mistanke om voldsbruk mot barna eller rusmisbrukende foreldre føre til akuttplassering. Vi har også erfart at barnevernet akuttplasserer dersom foreldrene har psykiske og/eller fysiske helseutfordringer.

Saksgangen og klage på et akuttvedtak  

Etter at barnevernet har fattet et akuttvedtak, må vedtaket godkjennes av Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Barnevernet setter imidlertid i verk akuttvedtaket umiddelbart, og med makt. Ofte får ikke foreldrene kjennskap til akuttvedtaket før etter at barna er akuttplassert. Foreldrene får derfor ikke mulighet til å uttale seg noe om saken før etter at barna er flyttet.

Etter at fylkesnemnda har godkjent akuttvedtaket kan det påklages til fylkesnemnda. I fylkesnemnda vil det bli holdt et lite rettsmøte administrert av en nemndsleder. Under rettsmøtet vil foreldrene og barnevernet få anledning til å redegjøre for sin side av saken, og føre nødvendige bevis. Fylkesnemnda må behandle klagesaken, og fatte et vedtak innen en uke etter at klage ble inngitt.

Et akuttvedtak er gyldig kun så lenge situasjonen er akutt. Videre kan ikke barnevernet opprettholde et akuttvedtak dersom mindre inngripende hjelpetiltak kan avhjelpe den akutte situasjonen. Eksempelvis dersom barnevernet har bekymringer knyttet til rusmisbruk, kan jevnlige rustester fjerne eller redusere bekymringen til et akseptabelt nivå. Akuttplassering vil ved så tilfelle ikke lenger være verken forholdsmessig eller nødvendig, og akuttvedtaket må da oppheves.

Dersom foreldrene får medhold i fylkesnemnda, må barnevernet tilbakeføre barna umiddelbart. Dersom foreldrene ikke får medhold, kan fylkesnemndas vedtak ankes til tingretten.

Advokatbistand

Du har krav på fri rettshjelp uten behovsprøving når barnevernet fatter et akuttvedtak og akuttplasserer barna dine. All bistand fra advokat er gratis, og det er derfor viktig at man kontakter en advokat umiddelbart. Advokaten vil kunne gi råd, kontakte barnevernet for å opprette en dialog, innhente saksdokumentene, samt påklage akuttvedtaket og bistå foreldrene gjennom hele klageprosessen.

Avslutningsvis

En akuttplassering av barna er svært inngripende, dramatisk og traumatiserende for både foreldrene og barna. At sterke følelser settes i sving er derfor helt naturlig, men likevel er anbefalingen vår at man forsøker å bevare roen så langt det lar seg gjøre. Vær svært forsiktig med hva du sier til barnevernet i denne første perioden etter en akuttplassering, da barnevernet dokumenterer alt du sier og gjør. Ofte oppstår det uheldige misforståelser som følger sakens videre gang. Engasjer derfor en advokat så fort som mulig, og overlat kommunikasjonen til vedkommende.

Våre advokater i In Solidum Advokatfirma har lang erfaring med barnevernssaker, og kan bistå deg i saken din. Ta kontakt med oss på 21 09 02 02.