Arveoppgjør etter dødsfall i Norge, der avdøde har eiendeler i Pakistan: I denne artikkelen vil vi gi en redegjørelse av prosessen med å få overført verdier til deg som arving, etter dødsfall av personer som har eiendeler i Pakistan, men som er bosatt i Norge.

Fullmakt for å igangsette et arveoppgjør

Det første du må gjøre er å skrive en fullmakt hvor du skriver en «Special Power of Attorney» til den personen som skal følge opp saken i Pakistan. Våre advokater i Pakistan opererer som fullmektiger hvis vi får oppdraget. I særlig utfordrende saker blir våre advokater i Norge engasjert som fullmektiger, som da reiser til Pakistan i forbindelse med arveoppgjøret. Dersom det er flere arvinger, bør disse bestemme seg for én fullmektig.

Innhente dokumentasjon på aktiva og passiva

Du må innhente all dokumentasjon som viser alle eiendeler og gjeld i Pakistan. I tillegg må du innhente dokumentasjon som bekrefter at avdøde var helt eller delvis eier av eiendelene som inngår i arveoppgjøret. Det vanligste folk i foreldregenerasjonen eier, er fast eiendom og/eller penger på bankkonto.

Dødsattest og oversikt over arvinger

Dersom avdøde var bosatt i Norge, må man skaffe dødsattest og oversikt over arvinger. Dette utstedes av norske domstoler i kommunen avdøde var bosatt.

Igangsette rettslig prosess

Straks fullmakten er på plass må det igangsettes en rettslig prosess for den riktige domstolen for å få utstedt en «Succession Certificate». Denne rettsprosessen går over en periode på 4-6 måneder og like mange rettsmøter. Før utstedelse av nevnte sertifikat, vil retten ta stilling til hvem som er arvinger og hvor mye hver arving har krav på i arveoppgjøret.

Sikkerhetsstillelse i forbindelse med arveoppgjør

Etter rettens bevisvurdering blir det utstedt en «Seccession Certificate» som arvingene kan bruke til å få eiendommer/penger overført til seg. Før retten tillater den faktiske overføringen, settes det alltid som vilkår at man stiller en sikkerhetstillelse. Sikkerhetsstillelsens størrelse varerier etter hvor stort boet er. Sikkerheten skal dekke eventuelle krav for det tilfellet at et arveoppgjør blir feil.

Avslutning

Den faktiske overføring av eiendommene er det ikke retten som gjennomfører, men de offentlige eiendomsmyndighetene. Når det gjelder penger, blir disse fristilt av banken.

Har du spørsmål til innholdet i artikkelen eller ønsker bistand i forbindelse med et arveoppgjør der advøde har eiendeler i Pakistan, kan du kontakte oss helt uforpliktende på 21 09 02 02.