Hva skjer når du blir innkalt til avhør? Må du møte opp, og hva er rettighetene dine?

Et avhør er en samtale mellom deg og politiet. Forskjellen på et avhør og en vanlig samtale er at avhør er litt mer formelle, og både du og politiet må forholde dere til en del lover og regler.

Gjennom å avhøre personer som har informasjon om den hendelsen som er anmeldt, skal politiet samle relevante opplysninger om det som har skjedd.

Politiet skal være objektive i etterforskningen, og det gjelder også for avhør. Hvis du er mistenkt eller siktet i en sak, skal politiet alltid både hente inn opplysninger som viser at du som mistenkt er skyldig, og opplysninger som viser at du er uskyldig.

Har du plikt til å møte hos politiet?

Alle som blir innkalt til avhør har plikt til å møte hos politiet, men det er ingen som har plikt til å forklare seg for politiet.

Når du blir avhørt av politiet er du enten fornærmet, vitne, mistenkt eller siktet i saken. Skillet mellom om du er mistenkt eller siktet kan være litt vanskelig å forstå, men det avhenger blant annet av om politiet har pågrepet deg, ransaket hos deg eller beslaglagt noe fra deg.

Dersom en person har status som mistenkt, vil dette gi vedkommende enkelte rettigheter. Man vil åpenbart ha rett til å forsvare seg mot mistanken. Personen kan videre gjøre seg kjent med sakens dokumenter dersom dette ikke vil skade etterforskningen eller andre. Før avhør skal også personen gjøres kjent med hva saken gjelder, og har ikke plikt til å forklare seg. Personen skal også opplyses om at han har rett til å la seg bistå av en forsvarer. Det offentlige vil imidlertid ikke betale forsvarer før personen er siktet, og i utgangspunktet kun dersom fengselsstraffen kan være lenger enn seks måneder.

Status som siktet medfører ytterligere rettigheter som en mistenkt ikke har. Den siktede får blant annet rett til forsvarer på alle stadier av saken. Han får også rett til å lese sakspapirene. Videre har den siktede rett til å få vite hva som taler mot siktelsen og hva som taler for siktelsen. Den siktede kan også la være å uttale seg om forhold som kan bidra til hans domfellelse. En siktet vil også ha krav på urettmessig straffeforfølgning.

Fritak fra plikt til å forklare deg

I noen situasjoner vil du være fritatt fra plikten til å forklare deg både for politiet og for retten. Det gjelder for eksempel dersom du er i nær familie med den personen som er siktet i saken eller hvis du ved å forklare deg må fortelle om noe straffbart som du selv eller noen i din nærmeste familie har gjort.

Hvem kan du ha med deg?

Hvis du er mistenkt eller siktet i en sak og skal i avhør, har du rett til å ha med deg en advokat; en forsvarer. I noen tilfeller blir forsvareren betalt av det offentlige, andre ganger må du selv dekke kostnadene.

Hvis du er fornærmet har du også i en del alvorlige saker rett på advokat – en bistandsadvokat – betalt av det offentlige som kan være tilstede under avhør. I tillegg til bistandsadvokat kan du som fornærmet også ha med deg en person du stoler på til i avhør. Denne personen bør ikke være et vitne i saken. I så tilfelle må han eller hun avhøres før avhøret med deg som fornærmet.

Avhør av personer under 18 år

Dersom du er under 18 år, mistenkt eller siktet og skal i avhør så skal dine foreldre eller foresatte og barnevernstjenesten varsles og gis anledning til å være tilstede i avhøret dersom det er mulig.

Er du vitne eller fornærmet og er under 16 år, skal dine foreldre, foresatte eller en annen du har tillit til få bli med.

 

Hvis du har spørsmål til artikkelen eller ønsker å snakke om en sak, kan du ringe oss i In Solidum Advokatfirma – uten at det koster deg noe – på 21 09 02 02.