SAKKYNDIG UTREDNING I BARNEVERNSSAK? 

Er det oppnevnt en sakkyndig til å foreta en utredning i barnevernssaken til dine barn? Da har du rett til å bli involvert i prosessen med valget av sakkyndig.

Barnevernets mulighet til å engasjere en sakkyndig følger av barnevernlovens § 4-3. I henhold til denne bestemmelsen har barnevernet rett og plikt til å foreta undersøkelser dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter lovens kapittel 4. Som ledd i slike undersøkelser kan barnevernet la seg bistå av en sakkyndig.

Barnevernet har altså myndighet til å vurdere om en sakkyndig skal engasjeres, på hvilket stadium i saken det i så fall skal skje, hva mandatet skal være, og eventuelle øvrige rammer for vedkommendes arbeid. Foreldrene kan påvirke hvem som bør engasjeres, i tillegg til at de også kan gi innspill til vedkommendes mandat og eventuelle øvrige rammer for arbeidet.

Videre er det slik at det er selve mandatet som lager en viktig ramme for den sakkyndiges arbeid i barnevernssaker. Mandatet inneholder de spesifikke punktene en ønsker å få nærmere belyst i en barnevernssak. Dreier saken seg for eksempel om å utrede foreldrenes omsorgskompetanse, vil det inntas i mandatet at den sakkyndige skal utrede dette.  Foreldrene både kan og bør komme med innspill, slik at mandatet blir så dekkende som mulig for de forholdene en ønsker nærmere utredet.

Selv om foreldrene i utgangspunkt kan være med på både utvelgelse av sakkyndig og utforming av vedkommendes mandat, kan det likevel være utfordrende for foreldrene å møte med barnevernet. Det kan da være lurt å konferere med en advokat som har lang erfaring med barnevernssaker, slik at vedkommende både kan være en støttespiller, sparringspartner og foreldrenes representant overfor barnevernet.

Ved uenighet mellom foreldrene og barnevernet om hvem som skal oppnevnes som sakkyndig, kan en be fylkesmannen om å utpeke en sakkyndig.

Dersom en sakkyndig oppnevnes av fylkesnemnda eller domstolen, vil foreldrene gjennom sine respektive advokater kunne påvirke både hvem det skal være og rammene for vedkommendes arbeid.

Alltid husk at en ikke skal være redd for å utfordre barnevernets vurderinger, og heller ikke vegre seg for å stille spørsmål.

Du kan ta kontakt med in Solidum Advokatfirma på telefon 21 09 02 02 for å snakke om saken uten at det koster deg noe.