KRAV OM TILBAKEFØRING ETTER BARNEVERNLOVEN 4-21

Skrevet av advokat Saqib Rizwani // In Solidum Advokatfirma AS

Etter barnevernloven § 4-21 har foreldre som er fratatt omsorgen for sine barn mulighet til å fremme krav om at vedtaket skal oppheves.

I henhold til loven er myndighetene pliktige til å oppheve et omsorgsovertakelsesvedtak så snart det er «overveiende sannsynlig at foreldrene kan gi barnet forsvarlig omsorg». Denne plikten er i samsvar med EMK art. 8 nr. 2 som krever at kun nødvendige inngrep kan legitimeres.

Selv om sannsynlighetskravet er oppfylt fremgår det imidlertid av loven at tilbakeføring likevel ikke skal skje dersom barnet “har fått slik tilknytning til mennesker og miljø der det er, at det etter en samlet vurdering kan føre til alvorlige problemer for barnet om det blir flyttet”. Med «alvorlig problemer» menes at tilpasningsproblemer ved en tilbakeføring må være av en viss styrke, og noe utover det som vil være normalt ved en tilbakeføring.

Tilbakeføringsspørsmålet skal behandles overfor den, eller de, av foreldrene som har omsorgen for barnet etter barnelovens regler, og kravet kan fremmes såfremt saken ikke har vært behandlet de siste tolv månedene.

Av hensyn til å skape ro og stabilitet rundt barnet inneholder loven en viktig skranke for retten til å kreve prøving av tilbakeføringsspørsmålet mer enn én gang. Dersom fylkesnemnda/domstolene en gang har bestemt at barnet ikke skal tilbakeføres fordi det kan føre til alvorlige problemer for barnet å bli flyttet tilbake, kan man ikke prøve spørsmålet på nytt i fylkesnemnda/domstolene med mindre det finner sted «vesentlige endringer i barnets situasjon». En vesentlig endring kan eksempelvis være at fosterhjemmet sier opp sin avtale.

Samværsspørsmålet kan imidlertid prøves på nytt gjentatte ganger såfremt saken ikke har vært behandlet de siste tolv månedene.

Som vanlig skal barnets mening tillegges vekt i slike saker, men i en tilbakeføringssak har også fosterforeldrene rett til å uttale seg.

Har jeg krav på fri rettshjelp? 

Du har krav på fri rettshjelp dersom fylkesnemnda eller retten skal behandle din sak om tilbakeføring.  

Du kan ta kontakt med in Solidum Advokatfirma på telefon 21 09 02 02 for å snakke om saken, uten at det koster deg noe.