Skrevet av advokat Saqib Rizwani // In Solidum Advokatfirma AS

 

I enhver sak som gjelder et barn har vedkommende rett til å uttale seg og medvirke i. Denne retten er en menneskerettighet som er nedfelt i både Grunnloven § 104, Barnekonvensjonen artikkel 12 og barnevernloven § 6-3. I barnevernssaker er barnas synspunkter og meninger et viktig grunnlag for barneverntjenesten eller fylkesnemndas/domstolenes beslutninger. Videre ivaretar denne retten respekt for barnets integritet og verdighet.

Det er barnevernlovens § 6-3 som spesifikt regulerer barnas rettigheter i en barnevernssak. Av denne bestemmelsen fremgår at et barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg før avgjørelse tas.

I henhold til forarbeidene er det opp til det organet som skal treffe avgjørelsen å påse at barnet har fått informasjon om uttalelsesretten, og at vedkommende barn faktisk får anledning til å uttale seg. Det er det samme organet som har ansvaret for å vurdere hvordan en slik samtale skal foregå og tilrettelegges. Etter barnevernloven § 7-9 kan fylkesnemnda oppnevne en talsperson for barnet i saker som skal behandles for fylkesnemnda. Barnet kan imidlertid også uttale seg for en dommer, eller en sakkyndig som eventuelt er engasjert i saken.

Ifølge loven skal barnets mening tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet.

Det er en saksbehandlingsfeil dersom barnet ikke får anledning til å bli hørt, og denne feilen kan føre til at en rettslig avgjørelse blir opphevet.

Dersom barnet har fylt 15 år, og forstår hva saken gjelder, kan vedkommende opptre som part i saken og gjøre partsrettigheter gjeldende. I særskilte tilfeller kan Fylkesnemnda innvilge et barn ynder 15 år partsrettigheter også.

I saker som gjelder barn med atferdsvansker eller tiltak for barn som kan være utsatt for menneskehandel skal barnet alltid regnes som part.

Har jeg krav på fri rettshjelp? 

Du har krav på fri rettshjelp dersom fylkesnemnda eller retten skal behandle din barnevernssak.   

Du kan ta kontakt med in Solidum Advokatfirma på telefon 21 09 02 02 for å snakke om saken, uten at det koster deg noe.