LES MER OM DE VANLIGSTE MANGLENE VED BILKJØP

Avvik fra det avtalte

Dersom bilen ikke er i samsvar med kjøpsavtalen vil avvikene være mangler. Om bilen er i samsvar med det som er avtalt må avgjøres etter en konkret vurdering. I mangel av en felles forståelse av hva som er avtalt må avgjørelsen bero på en objektiv fortolkning av kjøpekontraktens ordlyd.

«Som den er»-forbehold

Er det tatt et «som den er»-forbehold i kjøpsavtalen? For at feilene som senere oppstår skal anses som mangler etter loven må bilen være i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.

Misvisende opplysninger

Viser det seg at selger har tilbakeholdt opplysninger ved kjøpet? Dersom bilen ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt om bilen, dens egenskaper eller bruk og som kan antas å ha innvirket på kjøpet, vil det foreligge en mangel.

Det foreligger også en mangel dersom selgeren ved kjøpet har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold ved bilen som han måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, såframt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet. Det sentrale er at selger har tilbakeholdt viktige opplysninger om bilen som hadde betydning for kjøpet, som kjøper burde fått. Vet du for eksempel at bilen lukter ekstremt vondt når det er mye varme, og du selger på vinteren, må det opplyses. Ellers vil det foreligge en mangel. 

Reklamasjon

Dersom du oppdager en mangel bør du straks melde ifra til selgeren om dette. Har du reklamert fort sent risikerer du å miste retten til å gjøre krav gjeldende overfor selger. 

Du kan ta kontakt med in Solidum Advokatfirma på telefon 21 09 02 02 for å snakke om saken uten at det koster deg noe.