LES MER OM DE VANLIGSTE MANGLENE VED BILKJØP

Avvik fra det avtalte = mangel

Dersom bilen ikke er i samsvar med kjøpsavtalen, vil avvikene utgjøre mangler etter loven. Hvorvidt bilen er i samsvar med det som er avtalt, må avgjøres etter en konkret vurdering. Dersom det er uenighet mellom partene om hva som er avtalt, beror avgjørelsen på en objektiv tolkning av kjøpskontraktens ordlyd.

«Som den er»-forbehold

Er det tatt et «som den er»-forbehold i kjøpsavtalen? For at feilene som senere oppstår i slike tilfeller skal anses som mangler etter loven, må bilen være i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med basert på kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.

Misvisende opplysninger

Viser det seg at selger har tilbakeholdt opplysninger ved kjøpet? Dersom bilen ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt om bilen, dens egenskaper eller bruk, og som kan antas å ha innvirket på kjøpet, vil det foreligge en mangel.

Det foreligger også en mangel dersom selgeren ved kjøpet har unnlatt å gi opplysninger om vesentlige forhold ved bilen, som selgeren måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, såfremt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet. Det sentrale er at selger har tilbakeholdt viktige opplysninger om bilen, som hadde betydning for kjøpet, som kjøper burde fått. Vet du for eksempel at bilen lukter ekstremt vondt når det er mye varme, og du selger på vinteren, må det opplyses. Ellers vil det foreligge en mangel.

Reklamasjon

Dersom du oppdager en mangel, bør du straks melde ifra til selgeren om dette. Dersom du reklamerer (melder fra) for sent, risikerer du å miste retten til å gjøre krav gjeldende overfor selger.

Du kan ta kontakt med in Solidum Advokatfirma på telefon 21 09 02 02 for å snakke om saken uten at det koster deg noe.