HVILKE KRAV HAR DU HVIS DET ER FEIL OG MANGLER VED BILEN DU HAR KJØPT? 

Hvis bilen er mangelfull, er det en rekke krav som kan fremsettes mot selger. Det er imidlertid alltid vår anbefaling å forsøke å løse saken i minnelighet, da dette er det mest effektive og kostnadsbesparende. 

Retting

Du kan kreve at selgeren utbedrer feil på kjøretøyet dersom det foreligger en mangel. Det innebærer at selger må reparere manglene ved bilen, slik at bilen er i den stand som var avtalt. Bilselgeren skal utføre rettingen uten kostnader og vesentlig ulempe for deg. I tillegg til at kjøper kan kreve at selger retter mangelen, har også selger en rett til å rette mangelen. Dersom man retter en mangel på egen hånd, uten å kontakte selger og lar han få mulighet til å rette mangelen først, kan man risikere å miste retten til å gjøre mangelen gjeldende overfor selger.

Omlevering

Med omlevering menes en plikt til å levere en ny tilsvarende vare. Omlevering vil først og fremst være aktuelt for varer som selges som nye. I bilsaker er det svært sjeldent at det er aktuelt med omlevering, da det som regel vil volde selgeren urimelige kostnader. Ettersom biler også faller raskt i verdi, skal det mye til før man kan kreve omlevering.

Prisavslag

Formålet med prisavslag er å gjenopprette den økonomiske balansen som følge av mangelen. Prisavslag kan først kreves dersom mangelen ikke rettes eller tingen omleveres. Selger har alltid en mulighet til å tilby retting eller omlevering før prisavslag, dersom dette skjer innen rimelig tid. Kjøper plikter da å godta dette. En sier derfor at selgeren har en rett til å rette. Som den klare hovedregel skal prisavslaget svare til reduksjonen i bilens verdi som mangelen medfører.

Heving

For å kunne heve et bilkjøp må mangelen utgjøre et vesentlig kontraktsbrudd. Begrepet «vesentlig» innebærer at det skal en del til. Heving av kontrakter er den mest alvorlige misligholdsbeføyelsen som kan gjøres gjeldende i kontraktsforhold. Prinsippet om at avtaler skal holdes står sterkt i kontraktsretten. Hvorvidt det er grunnlag for å heve bilkjøpet, beror på en konkret helhetsvurdering.

Erstatning

Hovedregelen i både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven er at kjøper i utgangspunktet kan kreve erstatning for alt økonomisk tap som følge av at tingen har en mangel. De typiske tilfellene er der mangelen har ført til skader på annet enn bilen. Et tilfelle kan være der det var noe galt med bremsene, slik at du havnet i en kollisjon. Et annet tilfelle kan være at bilen plutselig kortslutter og du må pådra deg andre reiseutgifter. Det er viktig å ta vare på kvitteringer eller regninger i den forbindelse, i og med at man må dokumentere tapet. Det er også viktig å vite at man selv er pliktig til å begrense det økonomiske tapet når dette er mulig. Det må samtidig være årsakssammenheng mellom tapet og mangelen. Dersom det er en mangel på bremsene, og du har vært i en kollisjon, men bremsene ikke var årsaken, har du f.eks. ikke krav på erstatning. Du vil også bare få erstattet tap som selger med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av mangelen. Det betyr at du ikke kan få erstattet tap som er en helt upåregnelig følge av mangelen.

Du kan ta kontakt med in Solidum Advokatfirma på telefon 21 09 02 02 for å snakke om saken uten at det koster deg noe.