Som fornærmet eller etterlatt i en straffesak, har du rett til å la deg bistå av en bistandsadvokat. Bistandsadvokatens oppgave er å ivareta fornærmedes og etterlattes rettigheter. Du kan lese mer om bistandsadvokatens rolle her.

I noen tilfeller har du krav på å få oppnevnt bistandsadvokat av retten. Det betyr at det offentlige dekker utgiftene dine til advokat.

Straffeprosessloven § 107 a regulerer hvilke tilfeller du kan få oppnevnt bistandsadvokat av retten:

I saker som gjelder besøksforbud, tvangsekteskap, menneskehandel, mishandling i nære relasjoner, kjønnslemlestelse og seksuallovbrudd, har du krav på å få oppnevnt bistandsadvokat. Det samme gjelder hvis det er sannsynlig at den straffbare handlingen vil påføre deg alvorlig og/eller langvarig skade.

Barn som er fornærmet i en straffesak, har rett til å ha med seg en bistandsadvokat i dommeravhør. Det samme gjelder saker der et barn skal i ungdomsstormøte og det er oppnevnt offentlig forsvarer for gjerningspersonen.

Videre kan du som etterlatt ha krav på å få oppnevnt bistandsadvokat. Du har krav på det hvis et barn under 18 år, som du hadde foreldreansvar for, er død som følge av en straffbar handling. I andre tilfeller kan retten oppnevne bistandsadvokat for etterlatte når særlige forhold tilsier at det er behov for det.

I tillegg kan retten oppnevne bistandsadvokat for deg som fornærmet der sakens art og alvor, hensynet til de berørte eller andre særlige forhold tilsier at det er behov for advokat. Retten foretar da en konkret vurdering av sakens art og karakter, basert på en søknad fra advokaten. Dersom du føler behov for hjelp, bør du derfor uansett kontakte en advokat. Advokaten kan hjelpe deg med å vurdere saken din, og søke retten om oppnevning dersom man finner grunnlag for å søke.

Vi i In Solidum Advokatfirma kan vurdere saken din og søke oppnevning dersom vi finner grunnlag for det. Dette koster deg ingenting. Dersom man ikke får oppnevning av retten, men likevel ønsker bistand fra en bistandsadvokat, må man dekke utgiftene til advokat selv. Vi kan uansett bistå deg.

Ta kontakt med oss for en uformell og uforpliktende samtale på 21 09 02 02!