Er du rammet av NAV-skandalen?

Er du rammet av NAV-skandalen ved at du er feilaktig dømt? Få gratis rettshjelp av oss.  I kjølvannet av “NAV-skandalen”, tilbyr vi gratis juridisk bistand til deg som er uskyldig dømt for overtredelse av folketrygdloven. Alle som siden 2012 har mottatt...

Trygderetten omgjorde NAVs avslag på sykepenger etter klage fra oss

Les om en av våre saker hvor vi fikk medhold i krav om sykepenger Vår klient var ansatt i eget firma og fikk avslag på sitt krav om sykepenger fra NAV. Klienten påklaget vedtaket til NAV Klageinstans selv, uten hell. Med vår hjelp ble vedtaket deretter brakt inn for...

En oversikt over dagpenger under arbeidsløshet

Les om vår redegjørelse av når du har krav på dagpenger under arbeidsløshet Dagpenger er en midlertidig livsoppholdsytelse som gir en delvis dekning av bortfalt arbeidsinntekt ved arbeidsløshet. Målet er å lette overgangen til nytt arbeid. Dersom du, av ulike årsaker,...

NAVs veiledningsplikt

NAVs veiledningsplikt I likhet med andre forvaltningsorganer, har NAV en lovbestemt alminnelig veiledningsplikt innenfor sitt saksområde. Dette følger av forvaltningsloven § 11 og av forvaltningslovforskriften. NAVs veiledning av parter i en sak, og andre...