SKAL BARNEVERNET SETTE INN HJELPETILTAK SOM DU IKKE ER ENIG I? 

Har barnevernet besluttet å sette inn hjelpetiltak, og du føler du ikke har noe valg? Vær skeptisk og still spørsmål! Ta med deg advokat i møte hvor det besluttes hjelpetiltak. Det er ikke alltid hjelpetiltak er riktig, at det passer deg og din familie, eller at lovens vilkår er oppfylt. Du kan be fylkesnemnda vurdere hvorvidt det er riktig å pålegge tiltak.

Etter barnevernloven § 4-2 skal barneverntjenesten snarest, og innen én uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser.

1. Er hjelpetiltak frivillige? 

Hovedregelen er at hjelpetiltak etter § 4-4 skal være frivillige. Det kan likevel besluttes at enkelte tiltak skal iverksettes ved pålegg. Det vil si at foreldrene ikke kan motsette seg tiltaket. Veldig ofte gir barnevernet inntrykk av at dersom du ikke aksepterer hjelpetiltak, så har de intet valg utover å pålegge deg tiltaket. Vær kritisk og bring saken inn for fylkesnemnda om du er uenig.

2. Hva slags typer hjelpetiltak kan settes inn? 

Det skilles mellom kompenserende, kontrollerende, omsorgsendrende og foreldrestøttende tiltak.

Kompenserende tiltak

Målet med kompenserende tiltak er å avhjelpe familiens eller barnets omsorgssituasjon.

I tillegg til opphold i barnehage eller andre egnede dagtilbud, kan også opphold i besøkshjem eller avlastningstiltak, leksehjelp, fritidsaktiviteter, bruk av støttekontakt eller andre lignende tiltak være kompenserende. Tiltakene reduserer belastninger hos barnet, i tillegg til å sikre barnet stimulering og deltakelse i aktivitet.

Kontrollerende tiltak

Formålet med kontrolltiltak er å kontrollere at barn ikke utsettes for overgrep eller mishandling. Eksempler på slike tiltak kan være tilsyn, meldeplikt og urinprøver.

Omsorgsendrende tiltak

Målet med omsorgsendrende tiltak, er å gi foreldrene hjelp til å utføre omsorgsoppgavene på en måte som gir positiv utvikling for barnet. Slik type tiltak innebærer ulike former for foreldreveiledning, inkludert opphold i senter for foreldre og barn, og retter seg mot foreldrenes omsorgsevne. Eksempler på slike tiltak er opphold i familiesenter.

Foreldrestøttende tiltak uten barnets samtykke

Det kan også iverksettes foreldrestøttende tiltak for barn som har utvist alvorlige atferdsvansker. Målet er å redusere barnets atferdsvansker. Slike tiltak som ikke har samtykke, kan ikke opprettholdes i mer enn seks måneder.

3. Må foreldre stille opp i møte med barnevernet og forklare seg? 

Nei, foreldre har ingen forklaringsplikt overfor barnevernet. Det anbefales imidlertid at du stiller opp i første møte med barnevernet. Ta heller med deg advokat, enn å ikke stille opp. Still krav om at barneverntjenesten skal dekke dine advokatutgifter om du skal stille i møte med barnevernet. Du risikerer at barnevernet setter i gang et stort maskineri om du ikke møter til avtalt. In Solidum advokatfirma er tilgjengelig for samtale på telefon, uten at det koster deg noe.  

4. Hvor lenge kan barnevernet pålegge slike tiltak? 

Tiltak kan fortsette i opptil ett år, regnet fra tidspunktet for da vedtaket ble fattet. Dette gjelder ikke pålegg om opphold i barnehage eller annet egnet dagtilbud. Disse tiltakene har ikke noen tidsbegrensning.

5. Hva gjør jeg om jeg ikke ønsker å akseptere tiltaket? 

Du bør kontakte advokat dersom det settes inn inngripende tiltak fra barneverntjenesten. Ikke godta tiltakene uten å ha forhørt deg med advokat. Dersom man ikke kommer til enighet skal saken sendes til fylkesnemnda. Det følger av barnevernloven at fylkesnemnda kan treffe vedtak om pålegg av hjelpetiltak, uten at det avholdes forhandlingsmøte. Dette innebærer at saken avgjøres på bakgrunn av sakens dokumenter. Det er imidlertid mulig å kreve muntlig forhandlingsmøte av om det skal settes inn tiltak. 

Husk imidlertid at barnevernet, uten ditt samtykke, kan innhente dokumenter og opplysninger dersom det er en alvorlig sak.

6. Har jeg krav på fri rettshjelp? 

Man har i utgangspunktet ikke krav på fri rettshjelp ved frivillig hjelpetiltak. Det er kun ved pålegg av hjelpetiltak at man har krav på advokatbistand betalt av staten. Det anbefales imidlertid at man uansett ikke godtar hjelpetiltak uten å ha forhørt seg med advokat. Krev at barneverntjenesten skal dekke dine kostnader. Altfor ofte settes det inn hjelpetiltak uten at foreldrene utfordrer barneverntjenesten! Ring oss for gratis råd på telefon.

Hvis du har spørsmål til artikkelen eller ønsker å snakke om en sak, kan du ringe oss i in Solidum Advokatfirma – uten at det koster deg noe – på 21 09 02 02.