I denne artikkelen skal vi belyse ett av produktene i islamsk finansiering, Musharaka. I del 1 har vi redegjort for grunnprinsippene i islamsk finansiering, som man kan lese om ved å klikke her (klikk for å lese).

Musharaka er et av de viktigste produktene som brukes som et alternativ til rentebasert finansiering innenfor islamsk finans. Ordet musharaka kommer av det arabiske ordet shirkah som betyr å dele eller å være partner. I henhold til islamsk rett, må partene i musharaka dele både profitt og eventuelle tap som skriver seg fra investeringen, som f. eks kan være et hus, et næringsbygg eller et selskap.

Musharaka er et investeringssamarbeid som består av et partnerskap mellom to eller flere investorer. Vilkårene for deling av profitt og tap er klargjort på forhånd mellom partene. Musharaka-samarbeidet kan sammenlignes med investorer som vil bli tildelt gevinst dersom investeringen går med overskudd, og tilsvarende vil tape dersom investeringen ikke gir ønsket resultat.

Den videre fremstillingen vil ha for øye forholdet mellom en långiver, for eksempel en finansinstitusjon, og en låntaker, omtalt som ”klienten”. Betegnelsene ”partene” og ”investorene” vil brukes om både långiver og låntaker.

Bestanddeler og betingelserfor at musharaka skal komme i stand

Følgende bestanddeler og vilkår må foreligge for at et musharaka-samarbeid skal komme i stand:


  • Kontrakten må angi en profittdeling: Kontrakten må angi hvilken brøk eller prosentandel som skal anvendes ved fordeling av profitt mellom partene i musharaka- forholdet. Avtalen om profittdeling kan ikke være et fast beløp eller en viss prosentandel av investorens innskutte kapital.
  • Angitt og spesifisert kapital: Musharaka-avtalen må angi hvor mye kapital samarbeidet omfatter, og i hvilken valuta.
  • Tapsfordeling: Dersom investeringen går med tap, skal tapet fordeles forholdsmessig i samsvar med partenes andel av samlet innskutt kapital. Enhver betingelse som strider mot tapsfordelingsprinsippet vil medføre at kontrakten blir ugyldig.

Eksempel på finansiering basert på musharaka

Finansiering ved oppstart av foretak

Finansinstitusjonen og klienten inngår avtale om finansiering av det foretaket klienten trenger kapital til. Det avtales hvor stor andel av profitten hver av partene skal ha rett til.

Der finansinstitusjonen kun skal bidra som kapitalinnskyter, og ikke yte foretaket innsats utover kapitalen, tillater ikke sharia at finansinstitusjonen betinger seg høyere profittandel enn deres andel av den innskutte kapital skulle tilsi. Dersom finansinstitusjonen bidrar med 50 % av innskutt kapital, kan institusjonen ikke betinge seg mer enn 50 % av eventuell profitt fra foretaket.

Finansinstitusjoner vil normalt kun betinge seg økonomiske rettigheter, og ikke involvere seg i foretakets organisatoriske forhold.

Dersom foretaket går med tap vil tapet fordeles proratarisk mellom partene, etter den enkeltes andel av innskutt kapital. Dersom finansinstitusjonen har bidratt med 70 % av kapitalen, må altså 70 % av tapet bæres av finansinstitusjonen selv, mens de resterende 30 % må bæres av den andre investoren (låntaker).

 

Hvis du har spørsmål relatert til artikkelen, inviterer vi deg til å ta kontakt med oss i in Solidum Advokatfirma på 21 09 02 02.