NAVs veiledningsplikt

I likhet med andre forvaltningsorganer, har NAV en lovbestemt alminnelig veiledningsplikt innenfor sitt saksområde. Dette følger av forvaltningsloven § 11 og av forvaltningslovforskriften. NAVs veiledning av parter i en sak, og andre interesserte, har stor rettssikkerhetsmessig betydning, ved at borgere blir bedre i stand til å ivareta sine interesser og at saksbehandlingen blir mer effektiv og betryggende. Veiledningsplikten bidrar også til god service, ved at man hjelpes i saksgangen og får nyttig informasjon underveis i saksbehandlingen. Ikke minst er veiledningen fra NAV viktig for å kunne forstå og manøvrere seg gjennom det omfattende og uoversiktlige trygderegelverket.

Selv om brudd på veiledningsplikten ikke i seg selv ugyldiggjør et vedtak, vil manglende eller mangelfull veiledning kunne påvirke NAVs avgjørelsesgrunnlag og dermed ha betydning for gyldigheten av vedtak. Brudd på veiledningsplikten kan etter omstendighetene også være erstatningsbetingende.

Når inntrer veiledningsplikten?

Overfor parter i en sak inntrer veiledningsplikten idet saken er igangsatt. NAV skal da av eget tiltak vurdere partenes veiledningsbehov. Dette betyr at veiledningsplikten ikke bare går ut på at NAV passivt tar stilling til forespørsler som mottas, men at NAV aktivt tar initiativ til å evaluere veiledningsbehovet i hver sak, og veileder brukere i henhold til dette.

På generelt grunnlag plikter NAV å gi veiledning innenfor sitt saksområde, til personer som spør om sine rettigheter og plikter i et konkret forhold som har aktuell interesse for dem.

Hvordan skal veiledningen gis?

NAV velger selv måten veiledningen formidles på. NAV benytter i dag ulike former for veiledning og informasjonsformidling.  Mye av veiledningen skjer elektronisk, eksempelvis i form av tekst og videosnutter på NAV sine nettsider og i Aktivitetsplanen. Veiledning til enkeltpersoner skjer også på telefon og ved oppmøte.

NAV skal imidlertid legge vekt på mottakerens ønsker og behov ved valg av veiledningsform.

En viktig side ved NAVs veiledningsplikt, er dessuten kravet til objektivitet som innebærer at veiledningen må gis på en nøytral og objektiv måte for å hindre inhabilitet.

Hva plikter NAV å veilede om?

NAVs veiledningsplikt omfatter først og fremst praktiske forhold knyttet til selve saksbehandlingen og partenes rettigheter og plikter etter forvaltningsloven. Eksempelvis skal NAV veilede om saksbehandlingstider, fremgangsmåten for sending av søknad, klagerettigheter, veiledning om innsending av meldekort og frister.

Etter forespørsel fra en part, og ellers dersom sakens art eller partenes forhold tilsier det, skal NAV også veilede om gjeldende lover og forskrifter og vanlig praksis på vedkommende saksområde. Hvis NAV vurderer det som mulig, skal de også peke på omstendigheter som i det konkrete tilfellet særlig kan få betydning for resultatet.

Hvor langt går veiledningsplikten?

Det finnes ikke en konkret og lovfestet avgrensning av veiledningspliktens omfang og rekkevidde. Kravet til veiledningens omfang i den enkelte sak, beror på en helhetlig avveining av flere momenter. På den ene siden har behovene hos enkeltpersoner stor betydning i vurderingen av veiledningens omfang. En persons alder, helsetilstand og språk gir gode indikasjoner på ens evner og forutsetninger til å ivareta sine interesser i en sak, og er derfor viktige hensyn i avveiningen.

På den andre siden følger det av forvaltningsloven § 11 at veiledningens omfang må tilpasses det enkelte forvaltningsorgans situasjon og kapasitet til å påta seg slik virksomhet. Av ressurs- og kapasitetshensyn foreligger det derfor ikke en generell plikt for NAV til å gi omfattende veiledning.

Veiledningens omfang ses også i lys av veiledningspliktens lovbestemte formål, som er å gi partene adgang til å uttale seg og ivareta sine interesser på best mulig måte i enkeltsaker. Dessuten henger veiledningsplikten nært sammen med partenes behov for å kunne imøtegå og korrigere NAVs avgjørelsesgrunnlag i den enkelte sak. Sakens art og vanskelighetsgrad har derfor stor betydning for veiledningspliktens rekkevidde.

 

Har du fått avslag etter folketrygdloven, kan du ringe oss i in Solidum Advokatfirma – uten at det koster deg noe – på 21 09 02 02.