Les om vår redegjørelse av når du har krav på dagpenger under arbeidsløshet

Dagpenger er en midlertidig livsoppholdsytelse som gir en delvis dekning av bortfalt arbeidsinntekt ved arbeidsløshet. Målet er å lette overgangen til nytt arbeid. Dersom du, av ulike årsaker, har blitt arbeidsledig, kan du på visse vilkår ha rett på dagpenger.

HOVEDVILKÅRENE:

I tillegg til medlemskap i Folketrygden og lovlig opphold i Norge, må følgende hovedvilkår være innfridd for å ha rett på dagpenger:

  1. Tapt arbeidstid:

Du må ha fått din arbeidstid redusert med minst 50 prosent. Vanlig arbeidstid beregnes ut ifra arbeidet du har hatt før din arbeidstid sist ble redusert. Dersom du har hatt fast arbeidstid i de siste 6 månedene før du ble arbeidsledig, legges denne arbeidstiden til grunn. Har du hatt varierende arbeidstid eller kortere arbeidsforhold enn 6 måneder, beregner NAV et gjennomsnitt av din arbeidstid det siste året eller de tre siste årene før din arbeidstid sist ble redusert. I søknaden kan du selv velge det beregningsgrunnlaget som er best for deg.

  1. Inntektstap:

Du må ha hatt en arbeidsinntekt det siste kalenderåret på minst 1,5 G (folketrygdens grunnbeløp, som per 1. mai 2019 er kr 99 858) eller minst 3 G i gjennomsnitt de tre siste kalenderårene.

Som følge av arbeidsledigheten eller arbeidstidsreduksjonen må din arbeidsinntekt ha blitt redusert med minst 50 prosent.

  1. Registrering og meldekort:

Videre stilles det krav om at du er aktiv arbeidssøker. Det betyr at du må være registrert som arbeidssøker i NAV og sende meldekort hver 14. dag. Det innebærer at du må oppdatere din CV i NAVs database og aktivt søke arbeid.

  1. Reell arbeidssøker:

For å få rett på dagpenger, må du være reell arbeidssøker. Det vil si at du må ville og kunne ta ethvert arbeid. I dette ligger et krav om at du må være arbeidsfør, være villig til å arbeide både heltid og deltid, ikke stille krav til lønn, og være villig til å arbeide hvor som helst i landet. Unntak gjelder dersom det foreligger tungtveiende sosiale hensyn. Eksempler på tungtveiende sosiale hensyn vil være om du har dårlig helse, har omsorgsansvar for barn under ett år, er aleneforsørger for barn t.o.m. 7. klasse, har eneansvar for pleietrengende nærstående eller er eldre enn 60 år.

UTBETALING AV DAGPENGER:

Til deg som har hatt arbeidsinntekt over 2 G det siste kalenderåret, utbetales dagpenger i 104 uker. Dersom du har hatt lavere arbeidsinntekt enn 2 G, utbetales dagpenger i 52 uker. Dagpenger utbetales etter at det er gått tre ventedager. Ventedagene må avspaseres i løpet av den første meldeperioden.

Utbetalingen av dagpenger stanses dersom vilkårene for ytelsen ikke lenger er innfridd, eksempelvis om du begynner i en fulltidsjobb. Det kan imidlertid søkes om gjenopptak av dagpenger dersom du igjen oppfyller vilkårene for rett på dagpenger.

Dagpengene opphører ved fylte 67 år.

DAGPENGENES STØRRELSE:

Det utbetales dagpenger tilsvarende 62,4 prosent av tapt inntekt opptil 6 G. Det utbetales ikke dagpenger for den del av arbeidsinntekten som overstiger 6 G. Likestilt med inntekt er sykepenger, omsorgspenger, pleiepenger, opplæringspenger, foreldrepenger ved fødsel og adopsjon, svangerskapspenger og dagpenger.

Dersom du har barn, har du rett på barnetillegg som utgjør kr. 17,- pr. dag for hvert barn. Dersom begge foreldrene mottar dagpenger, innvilges barnetillegg kun til den ene forelderen.

FRI RETTSHJELP:

I saker som gjelder klage på vedtak om avslag, stans eller utmåling av dagpenger, har du krav på fri rettshjelp dersom din inntekt og formue ligger innenfor de lovbestemte grensene.

Har du fått avslag etter folketrygdloven, kan du ringe oss i in Solidum Advokatfirma – uten at det koster deg noe – på 21 09 02 02.