Les om en av våre saker hvor vi fikk medhold i krav om sykepenger

Vår klient var ansatt i eget firma og fikk avslag på sitt krav om sykepenger fra NAV. Klienten påklaget vedtaket til NAV Klageinstans selv, uten hell. Med vår hjelp ble vedtaket deretter brakt inn for Trygderetten som i kjennelse omgjorde NAV Klageinstans sitt vedtak, og innvilget klientens krav på sykepenger. Klienten fikk etterbetalt 8 måneders sykepenger og fikk dekket advokatkostnadene sine.

Nærmere om saken

Det følger av folketrygdloven § 8-3 første ledd at det må foreligge tap av «pensjonsgivende inntekt» for at en person skal ha krav på sykepenger. I dette ligger at det må foreligge et reelt tap av inntekt som er oppgitt til ligningsmyndighetene og som det skal beregnes trygdeavgift av. Når det gjelder ansatte i eget firma, stilles det særlig strenge krav til notoritet (etterprøvbarhet) til den faktiske lønnsutbetalingen. Etter praksis er det strenge krav til etterprøvbar dokumentasjon av tap av pensjonsgivende inntekt som gjør seg gjeldende.

NAV problematiserte at lønn ikke faktisk var utbetalt til konto månedsvis, noe lønnsslippene og registrering i aa-registeret skulle tilsi. NAV viste til at det var overført store beløp i bolker til lønnskontoen, men at overføringen ikke var merket som lønn. Videre mente NAV at det var noe varierende skattetrekk, og at det også manglet et par lønnsslipper.

Arbeidet vårt bestod i å imøtegå NAVs anførsler ved å klargjøre de faktiske omstendighetene så godt som mulig. Det var viktig å fremheve alle de omstendighetene som talte for at det var tale om et reelt arbeidsforhold, og på en tilfredsstillende måte forklare de forholdene NAV problematiserte. 

Trygderettens kjennelse viser viktigheten av å benytte seg av klagemuligheter, og at man ikke bør gi opp før man har forsøkt.

Har du fått avslag etter folketrygdloven, kan du ringe oss i in Solidum Advokatfirma – uten at det koster deg noe – på 21 09 02 02.