LES OM VÅRE RÅD I FORBINDELSE MED SALG AV EIENDOM I INDIA

Artikkel skrevet av advokat Tarnjit Singh Shergill | In Solidum Advokatfirma

Vår erfaring er at mange norsk-indere eier eiendom i India, som ikke er rapportert til norske skattemyndigheter fordi man er redd for å bli beskattet. Det er imidlertid ingen grunn til å være redd for å melde ifra om din eiendom i India til skattemyndighetene. Det er en myte at du blir hardt beskattet for verdier i utlandet. Det er ikke automatisk skatteplikt for eiendom du eier i India.

I denne artikkelen gis informasjon og konkrete råd om hvordan dere skal gå frem dersom dere ønsker å overføre penger fra India til Norge etter eiendomssalg.

Skal eiendom jeg eier i India rapporteres til norske skattemyndigheter?

Ja, absolutt all eiendom du eier i India skal meldes til skattemyndighetene. Innrapporteringen skjer gjennom skattemeldingen din. Rapporteringsplikten gjelder de som anses som skattemessig bosatt i Norge. At du rapporterer til skattemyndighetene om din eiendom i India, betyr ikke nødvendigvis at du har skatteplikt.

Jeg har fått eiendommen i forbindelse med arveoppgjør. Er jeg fortsatt pliktig til å melde fra om eiendommen?

Du har plikt til å rapportere om eiendommen, uavhengig av om du har kjøpt, arvet eller på annen måte blitt eier av eiendommen. Hvorvidt du skal skatte av eiendommen i Norge, må vurderes konkret. Har du arvet eiendommen, legges arvetidspunktet til grunn for når du ble eier. Dersom det er en pågående arvekonflikt, vil formuen din kun være lik din andel av dødsboet inntil arveoppgjøret er endelig.

Hvilken verdi for eiendommen skal fastsettes i skattemelding?

For eiendommer som tidligere ikke har fått fastsatt en formuesverdi etter norske regler, settes formuesverdien til maksimalt 30 prosent av markedsverdi i utlandet. Be en megler i området om å gi deg en verdivurdering av eiendommen, i den grad det er mulig. In Solidum kan sette deg i kontakt med de riktige aktørene i India dersom du ønsker det.

Hva må jeg betale dersom jeg rapporterer til norske skattemyndigheter?

I 2011 inngikk Norge og India en skatteavtale som blant annet skal sørge for at man unngår dobbeltbeskatning. Det innebærer at dersom du eksempelvis har betalt skatt på utleie av eiendommen i India, skal du ikke betale skatt for det i Norge. Det samme gjelder hvis du har betalt skatt på gevinst ved salg av eiendommen i India. Verdien av eiendommen skal imidlertid inngå i beregningen av din formue i Norge. Dette må du betale formuesskatt for hvis formuen er stor nok.

Hva skjer dersom eiendommen blir rapportert i Norge?

Hvis det viser seg at du skulle ha betalt formuesskatt i Norge eller betalt mer formuesskatt enn du allerede gjør, kan du be om frivillig retting (såkalt skatteamnesti). I 2020 betaler ektefeller kun 0,85 % formuesskatt på nettoformue over kr. 3 000 000 (kr. 1 500 000 for enslige). Hvorvidt din eiendom i India resulterer i økt formuesskatt, må vurderes konkret. Søker du om frivillig retting, risikerer du å betale forsinkelsesrenter og formuesskatt for perioden du skulle ha betalt skatt.

Hvilke dokumenter og opplysninger trenger jeg hvis eiendommen skal rapporteres i Norge?

Forhold som er viktig å få klarhet i: Hvor lenge har du eid eiendommen? Er eiendommen utleid? Betales det skatt på eventuelle leieinntekter? Hva er eiendommens verdi?

Er det skatt på salg av eiendom i India?

Det følger av skatteavtalen mellom Norge og India at dersom du har betalt skatt på gevinst ved salget av eiendom i India, skal du ikke betale skatt for det i Norge. Hvis du har solgt fritidsboligen din i India, og salget har utløst gevinstbeskatning i India, skal det altså ikke betales skatt for eiendommen i Norge.

Dersom det ikke er betalt skatt på gevinst av fritidseiendom i utlandet, så er salget skattefritt i Norge dersom du har:

  • eid eiendommen i minst fem år, og
  • du har brukt eiendommen som egen fritidseiendom i minst fem av de siste åtte årene før salget skjer.
Jeg vil overføre pengene til Norge. Kan jeg gjøre det?

Ja, det er helt uproblematisk å overføre penger fra India til Norge. Sørg for at skatteforholdene dine i Norge er i orden før du overfører pengene hit.

Hvis du har spørsmål relatert til formuesforhold tilknyttet India kan du ta kontakt med oss i in Solidum Advokatfirma på 21 09 02 02. Vi har lovpålagt taushetsplikt. Alle våre saker behandles konfidensielt.