Skal barnevernet fremme sak om omsorgsovertakelse av ditt barn? Dette trenger du å vite i sak om omsorgsovertakelse:

Å fremme sak om omsorgsovertakelse av barn er et at de mest alvorligste og inngripende tiltak som eksisterer. Barnevernet kan ikke bestemme dette på egenhånd. Fylkesnemnda avgjør hvorvidt det skal fattes vedtak om omsorgsovertakelse.

  1. Hva er vilkårene for omsorgsovertakelse?

Etter barnevernloven § 4-12 er det oppstilt følgende vilkår for omsorgsovertakelse:

”Vedtak om å overta omsorgen for et barn kan treffes

  1. dersom det er alvorlige mangler ved den daglige omsorg som barnet får, eller alvorlige mangler i forhold til den personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin alder og utvikling,
  2. dersom foreldrene ikke sørger for at et sykt, funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring,
  3. dersom barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet, eller
  4. dersom det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet

Et vedtak etter første ledd kan bare treffes når det er nødvendig ut fra den situasjon barnet befinner seg i. Et slikt vedtak kan derfor ikke treffes dersom det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak etter § 4-4 eller ved tiltak etter § 4-10 eller § 4-11.”

For at vilkårene for omsorgsovertakelse skal kunne skje, må minst ett av de alternative vilkårene i første ledd være oppfylt. I tillegg må vilkåret i annet ledd, om at inngrepet bare kan skje dersom det er nødvendig, være oppfylt.

  1. Hvem er part i sak om omsorgsovertakelse?

Foreldrene med foreldreansvar er parter i sak om omsorgsovertakelse. Dersom du er usikker på om du har foreldreansvaret kan du be om bekreftelse fra skatteetaten. Foreldrene kan også bli enige om å dele foreldreansvaret. Dersom dere er uenige i spørsmålet om foreldreansvar, kan dere bringe spørsmålet inn for retten.

  1. Har barn partsstatus?

Barnet er part hvis barnet er fylt 15 år, jf. bvl. § 6-3 annet ledd om barnet «forstår hva saken gjelder». Fylkesnemnda kan også innvilge barn under 15 år partsstatus, men da må det søkes særskilt om partsstatus.

  1. Krav på gratis advokat?

Som foreldre og part i sak om omsorgsovertakelse har du krav på gratis advokat, uavhengig av din inntekt. Det er fritt advokatvalg, slik at du kan velge den advokaten du ønsker.

Barn som har fått partsstatus, har også krav på gratis advokat.

 

Hvis du har spørsmål til artikkelen eller ønsker å snakke om en sak, kan du ringe oss i in Solidum Advokatfirma – uten at det koster deg noe – på 21 09 02 02. 

Les om våre tips til første møte med barnevernet