Hvor skal skifteoppgjøret foregå?

Hvor og hvordan skal skifteoppgjøret foregå dersom din norsk-indiske far dør i India? Hvis han de siste årene tilbragte halve året i India og halve året i Norge, gjør det forholdet mer komplisert. I slike tilfeller oppstår mye usikkerhet. Det vil ha store konsekvenser for livsarvingene dersom saken behandles i Norge, ettersom indiske arveregler kan gi et annet resultat enn norske arveregler.

Ved vurdering av lovvalg, vil det avgjørende for norske domstoler være hvor avdøde hadde sitt domisil (bosted). I saker hvor avdøde har to faste bosteder, vil ikke domisilprinsippet kunne gi et endelig svar. Det må i så fall ses hen til andre momenter, herunder statsborgerskap- og universalsuksesjonsprinsippet, lex rei sitae-prinsippet og tilknytningen til bostedene.

Litt mer om de enkelte momentene

Domisilprinsippet

I samsvar med prinsippet i norsk internasjonal privatrett, skal avdødes domisil (bosted) være utgangspunktet for vernetinget i arverettslige spørsmål, jf. skifteloven § 8 annet ledd. Dersom det er tvilsomt hvor avdøde hadde sitt siste bosted, er det praksis for at folkeregistrert adresse får avgjørende betydning. Har avdøde meldt flytting til utlandet, vil det tale sterkt for at skifteoppgjøret ikke skal foregå i Norge.

Statsborgerprinsippet

Statsborgerprinsippet er et av momentene som skal vektlegges ved vurderingen av hvilken skiftemyndighet som er kompetent i denne type saker. Dersom avdøde er norsk statsborger, tilsier dette at skiftet skal foretas i Norge.

Lex rei sitae

Prinsippet om lex rei sitae innebærer at det landets rett der den faste eiendommen befinner seg, skal anvendes.

Universalsuksesjonsprinsippet – Ordre public-reservasjonen og Irma-Mignon-formelen

Dersom skiftet skal foregå fra India etter indiske regler, og fordelingen av arven skal gjennomføres i Norge i henhold til de indiske reglene, ville det før lovendringen i India innebåret kjønnsdiskriminering av arvelaterens døtre at de ikke fikk arvet eiendommen etter sin far. En fordeling der avdødes sønner skal være berettiget til å arve eiendommen og ikke døtrene, kun på bakgrunn av forskjellen i kjønnene, strider mot alminnelige rettferds- og likeverdsprinsipper i Norge. Ordre public-reservasjonen tilsier derfor at en skiftebehandling av boet fra India, må anses utelukket i slike tilfeller.

Tilknytning

Et siste moment som tillegges vekt er hvor tilknytningen er sterkest. Har saksforholdet sterk tilknytning til Norge og norske forhold, er det naturlige og mest rettferdige å legge til grunn at skiftet skal foretas fra Norge og i henhold til norske regler.

 

Hvis du har spørsmål relatert til skifteoppgjør ved et norsk-indisk tilfelle slik illustrert ovenfor, eller andre forhold tilknyttet India-Norge, inviterer vi deg til å ta kontakt med oss i in Solidum Advokatfirma på 21 09 02 02.